โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีปกติ
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า
 สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า 2560

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
411104 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
411107 THAI SOCIAL AND CULTURE
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
411102 Thai Society and Government
 สังคมและการปกครองไทย
3 (3-0-6)
411109 Modern Business
 ธุรกิจสมัยใหม่
3 (3-0-6)
412102 HUMAN AND SOCIETY
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
413102 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
413207 TECHNICAL ENGLISH FOR ENGINEER
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
413105 English For Communication I
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
413106 English For Communication II
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
414109 Introduction to Computer and Information Technology
 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
414118 Mathematics and Statistics in Everyday Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
414119 Modern Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    107 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111101 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
121101 Engineering Mathematics I
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
121102 Engineering Mathematics II
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
111104 PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)
121201 Engineering Mathematics III
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3 (3-0-6)
111105 GENERAL CHEMISTRY
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
111103 PHYSICS II
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
111106 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
111102 PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)

 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
122204 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3 (3-0-6)
112202 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
112302 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
122101 Fundamental of Engineering Practices
 การปฎิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม
1 (0-3-0)
122203 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
122201 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
112303 Industrial Internship
 การฝึกงานอุตสาหกรรม
0 (0-35-0)
112301 Engineering Electromagnetics
 แม่เหล็กไฟฟ้าทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
112201 Electric Circuits
 วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
122205 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-4)
122202 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-4)

 2.3 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์    52 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113201 Electric Circuits Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1 (0-3-0)
113405 Electrical Power Systems Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
113404 Power Systems Protection
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
113403 Electrical Systems Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
113402 Electrical Machines Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1 (0-3-0)
113401 Microprocessors Laboratory
 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1 (0-3-0)
113309 Power Plants and Substations
 โรงต้นกำลังและสถานีย่อย
3 (3-0-6)
113308 Principle of Communication
 หลักการสื่อสาร
3 (3-0-6)
113307 Electrical Power Systems
 ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
113306 Illumination Engineering
 วิศวกรรมการส่องสว่าง
3 (3-0-6)
113410 Electrical Engineering Project II
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2 (0-6-0)
113409 Electrical Engineering Project I
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (0-3-0)
113408 Signals and Systems
 สัญญาณและระบบ
3 (3-0-6)
113407 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-6)
113406 High Voltage Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-6)
113301 Digital Circuit and Logic Design
 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3 (3-0-6)
113302 Engineering Electronic Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1 (0-3-0)
113303 Electrical Instruments and Measurements
 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)
113305 Electrical Machines
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 (3-0-6)
113304 Microprocessors and Microcontroller
 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 (3-0-6)
113202 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114401 Harmonics in Power Systems
 ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
114406 Renewable Energy System
 ระบบพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
114408 Industrial Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
114410 Sensors and Transducers
 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
3 (3-0-6)
114417 Programmable Logic Control in Industrial
 การควบคุมโดยใช้ พีแอลซี ในงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-4)
114416 Embedded System Applications in Instrumentation and Control
 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในการวัดคุม
3 (2-3-4)
114415 Introduction to Robotic Systems
 ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น
3 (2-3-4)
114414 Process Instrumentation
 อุปกรณ์วัดคุมกระบวนการ
3 (3-0-6)
114413 Digital Signal Processing
 การประมวลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-6)
114412 Biomedical Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
3 (3-0-6)
114411 Biomedical instrumentation
 อุปกรณ์ชีวการแพทย์
3 (3-0-6)
114409 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (3-0-6)
114407 Community Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงานชุมชน
3 (3-0-6)
114405 Telecommunication Engineering
 วิศวกรรมโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
114402 Distributed Electric Generation System
 ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว
3 (3-0-6)
114403 Special Topics in Electrical Engineering
 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
114404 Communication Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727