โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีปกติ
 หลักสูตร : วิศวกรรมอุตสาหการ
 สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    31 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
031101 BASIC ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
412104 THAI'S GOVERNMENT AND POLITICS
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
412103 INTEGRATED SOCIAL SCIENCE
 สังคมศาสตร์บูรณาการ
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
012103 HUMAN RELATIONS
 มนุษย์สัมพันธ์
3 (3-0-0)
411101 CIVILIZATION
 อารยธรรม
3 (3-0-0)
411203 GEN PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
413112 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
413113 UNIVERSITY ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 1
3 (3-0-6)
413210 ENGLISH FOR ENGINEERS
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
413114 UNIVERSITY ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 2
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
414112 INTRODUCTION TO COMPUTER
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
110107 GENERAL CHEMISTRY
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
110108 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-2)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    109 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
110101 ENGINEERING MATHEMATICS I
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม1
3 (3-0-6)
110105 PHYSICS II
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
110201 ENGINEERING MATHEMATICS III
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3 (3-0-6)
111104 ENGINEERING MATERIALS
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
111311 STATISTICS AND PROBABILITY
 สถิติและความน่าจะเป็น
3 (3-0-6)
121204 ENGINEERING MECHANICS
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
121101 WORKSHOP PRACTICE
 การฝึกฝีมือช่างอุตสาหกรรม
2 (1-3-4)
114103 COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-6)
111406 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
111132 ENGINEERING DRAWING
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-6)
111101 ENGINEERING PROFESSION
 วิชาชีพวิศวกรรม
2 (2-0-4)
110106 PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-2)
110104 PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-2)
110102 ENGINEERING MATHEMATICS II
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
110103 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    55 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
142302 INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (0-3-2)
102207 MECHANIC OF MATEERIALS
 กลศาสตร์วัสดุ
3 (3-0-6)
111121 ELECTRICAL ENGINEERING I
 วิศวกรรมไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
121304 THERMODYNAMICS
 อุณหพลศาสตร์
3 (3-0-6)
142116 ENGINEERING TOOLS
 เครื่องมือวิศวกรรม
3 (2-3-6)
143407 MAINTENANCE ENGINEERING
 วิศวกรรมซ่อมบำรุง
3 (3-0-6)
143403 INDUSTRIAL PLANT DESIGN
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143202 MANUFACTURING PROCESS
 กระบวนการผลิต
3 (3-0-6)
142412 SAFETY ENGINEERING
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
142408 QUALITY CONTROL
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
142406 COST ESTIMATION AND BUDGET
 การประมาณต้นทุนและงบประมาณ
3 (3-0-6)
142405 PRODUCTION PLANNING & CONTROL
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
142303 OPERATIONS RESEARCH
 การวิจัยการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
142301 WORK METHOD & MEASUREMENT
 การศึกษาวิธีการและการวัดการทำงาน
3 (3-0-6)
149422 INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT II
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
2 (0-6-4)
149421 INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT I
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ1
1 (0-3-2)
121305 FLUID MECHANICS
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
111122 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY I
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (0-3-2)
110202 DIFFERENTIAL EQUATIONS
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-6)
102201 MECHANICAL ENGINEERING LAB
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-6)
142304 INDUSTRIAL STUDY
 การศึกษากิจการอุตสาหกรรม
1 (0-3-2)
111305 ENGINEERING ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
142409 MATERIAL MANAGEMENT
 การจัดการวัสดุ
3 (3-0-0)
144402 PROJECT FEASIBILITY STUDY
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3 (3-0-0)
144406 PROJECT MGT
 การจัดการโครงการ
3 (3-0-0)
144411 QUALITY ASSURANCE
 การประกันคุณภาพ
3 (3-0-0)
143412 PROGRAMABLE CONTROL IN INDUSTRIAL WORKS
 การควบคุมแบบโปรแกรมได้ในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
144416 TOTAL QUALITY MANAGEMENT
 การจัดการคุณภาพรวม
3 (3-0-6)
144410 SIMULATION IN BUSINESS & INDUSTRY SYSTEMS
 การจำลองสถานการณ์ระบบธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143406 AUTOMATIC CONTROL
 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
143309 COMPUTER AIDED DESIGN
 การออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ช่วย
3 (2-3-6)
143305 TOOL ENGINEERING
 วิศวกรรมเครื่องมือ
3 (3-0-6)
144427 LOGISTICS SYSTEM DESIGN AND MANEGEMENT
 การออกแบบและจัดการระบบลอจิสติกส์
3 (3-0-6)
144426 PRODUCTION SYSTEM AND INVENTORY CONTROL
 การจัดการระบบผลิตภัณฑ์และสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
144425 INDUSTRIAL FORECASTING
 การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
144420 EXPERIMENTAL DESIGN FOR ENGINEERS
 การออกแบบทดลองสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
144418 RELIABILITY
 ความเชื่อถือได้
3 (3-0-6)
144405 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศการจัดการ
3 (3-0-6)
111124 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY II
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2
1 (0-3-2)
111123 ELECTRICAL ENGINEERING II
 วิศวกรรมไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
143421 FAILURE ANALYSIS
 การวิเคราะห์ความเสียหาย
3 (3-0-6)
143420 HEAT TREATMENT OF METAL
 การอบชุบโลหะ
3 (3-0-6)
143419 ENGINEERING METALLURGY
 โลหะวิทยาวิศวกรรม
3 (3-0-6)
143418 DESIGN & MANUFACTURING PROCESSES FOR POLYMER PRODUCTS
 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์จากโพลิเมอร์
3 (3-0-6)
143417 DESIGN & MANUFACTURING PROCESSES FOR METAL PRODUCTS
 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์จากโลหะ
3 (3-0-6)
143416 CAD/CAM FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0-6)
143415 HYDRAULIC AND PNENMATIC
 ไฮดรอลิกและนิวแมติก
3 (3-0-6)
144429 SPECIAL TOPIC IN SYSTEM ENGINEERING
 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมระบบ
3 (3-0-6)
144428 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และอกกแบบระบบ
3 (3-0-6)
144408 SYSTEM ENGINEERING
 วิศวกรรมระบบ
3 (3-0-6)
143414 MANUFACTURING PROCESS II
 กระบวนการผลิต 2
3 (3-0-6)
144414 ERGONOMICS
 การยศาสตร์
3 (3-0-6)
144413 VALUE ENGINEERING
 วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
143504 INDUSTRIAL PLANT OPERATIONS
 การปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143413 PROGRAMABLE CONTROL LAB
 ปฏิบัติการควบคุมแบบโปรแรมได้ในงานอุตสาหกรรม
1 (0-3-2)
143410 INDUSTRIAL AUTOMATION LAB
 ปฏิบัติการอัตโนมัติอุตสาหกรรม
1 (0-3-2)
143409 INDUSTRIAL AUTOMATION
 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143408 INDUSTRIAL INSTRUMENTATION & MEASUREMENT
 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
144415 OPERATIONS RESEARCH II
 การวิจัยการดำเนินงาน2
3 (3-0-6)
022302 ENGINEERING STATISTICS
 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)
144424 LOGISTICS
 ลอจิสติกส์
3 (3-0-6)
144423 INDUSTRIAL POLLUTION
 มลพิษทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
144422 SHOP FLOOR CONTROL
 การควบคุมการผลิตระดับโรงงาน
3 (3-0-6)
144421 PRODUCTIVTITY MEASUREMENT AND MANAGEMENT
 การวัดและการบริหารผลิตภาพ
3 (3-0-6)
149402 SPECIAL PROBLEMS IN INDUSTRIAL ENGINEERING
 ปัญหาพิเศษในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (0-9-6)
149401 SPECIAL TOPICS IN INDUSTRIAL ENGINEERING
 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0-6)
144419 SIMANAR IN QUALITY
 สัมมนาคุณภาพ
3 (3-0-6)
114405 COMPUTERIZED INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนทศคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
144412 ENVIRONMENTAL SYS MANAGE
 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
144407 WAGE AND SALARY ADMIN
 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
3 (3-0-0)
144404 USE OF COMPUTER IN BUSINESS & INDUSTRY
 การใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (2-3-6)
142410 INDUSTRIAL & LABOUR LAW
 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3 (3-0-0)

 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727