โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีปกติ
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า
 สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 วิชาศึกษาทั่วไป 4 กลุ่มวิชา    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
411101 THAI POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-0)
411104 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
411102 INTRODUCTION TO LAWS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
411108 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
412101 GENERAL PHILOSOPHY
 ปรัชญาทั่วไป
3 (3-0-6)
412102 HUMAN AND SOCIETY
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
412103 HUMAN RELATIONS
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
412104 CIVILIZATION
 อารยธรรม
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
413103 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
413207 TECHNICAL ENGLISH FOR ENGINEER
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
413102 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
413104 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
414104 INTRODUCTION TO COMPUTER
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (2-3-6)
414106 MAN WITH SCIENCE AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3 กลุ่ม    109 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111101 ENGINEERING MATHEMATICS I
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
111106 PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-2)
111108 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-2)
111209 ENGINEERING MATHEMATICS III
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3 (3-0-6)
111107 GENERAL CHEMISTRY
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
111105 PHYSICS II
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
111102 ENGINEERING MATHEMATICS II
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
111103 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
111104 PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-2)

 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112101 ENGINEERING PROFESSION
 วิชาชีพวิศวกรรม
1 (1-0-2)
122201 ELECTRIC CIRCUITS
 วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
142201 ENGINEERING MATERIALS
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
132202 ENGINEERING DRAWING
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-6)
132201 ENGINEERING MECHANICS
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
122304 CONTROL SYSTEMS
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
122303 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
122202 ENGINEERING ELECTRONIC
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
112307 INDUSTRIAL INTERNSHIP
 การฝึกงานอุตสาหกรรม
0 (0-35-0)
112102 WORKSHOP PRACTICE
 การฝึกฝีมือช่างอุตสาหกรรม
1 (0-3-2)
112204 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
112305 COMPUTER PROGRAMMING
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-6)
112306 INDUSTRIAL STUDY
 การศึกษาอุตสาหกรรม
1 (0-3-2)
112203 PROBABILITY AND STATISTICS
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3 (0-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์    49 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
123201 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
123407 MICROPROCESSORS LABORATORY
 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1 (0-3-2)
123309 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1 (0-3-2)
127402 ELECTRICAL ENGINEERING PROJECT II
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2 (0-6-4)
127401 ELECTRICAL ENGINEERING PROJECT I
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (0-3-2)
124401 POWER ELECTRONICS
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-6)
123417 HIGH VOLTAGE ENGINEERING
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-6)
123416 ELECTRICAL POWER SYSTEMS ANALYSIS
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
123415 POWER SYSTEMS PROTECTION AND RELAYS
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์
3 (3-0-6)
123414 ELECTRICAL SYSTEMS DESIGN
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
123413 SIGNALS AND SYSTEMS
 สัญญาณและระบบ
3 (3-0-6)
123312 ELECTRICAL POWER SYSTEMS
 ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
123311 POWER PLANTS AND SUBSTATIONS
 โรงต้นกำลังและสถานีย่อย
3 (3-0-6)
123310 ILLUMINATION ENGINEERING
 วิศวกรรมการส่องสว่าง
3 (3-0-6)
123308 ELECTRICAL MACHINES
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 (3-0-6)
123306 MICROPROCESSORS
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-6)
123202 ELECTRIC CIRCUITS LABORATORY
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1 (0-3-2)
123303 DIGITAL AND LOGIC CIRCUITS
 วงจรดิจิตอลและลอจิก
3 (3-0-6)
123305 ENGINEERING ELECTRONIC LABORATORY
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1 (0-3-2)
123304 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
143409 PROGRAMMABLE CONTROL IN INDUSTRIAL WORKS
 การควบคุมแบบโปรแกรมได้ในงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-6)
147403 USE OF COMPUTER IN BUSINESS AND INDUSTRY
 การใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (2-3-6)
127403 SPECIAL TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING
 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
124403 POWER ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS
 การควบคุมไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-6)
125401 DIGITAL SIGNAL PROCESSING
 การประมวลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-6)
125402 PROCESS INSTRUMENTATION
 อุปกรณ์วัดคุมกระบวนการ
3 (3-0-6)
126301 PRINCIPLE OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3 (3-0-6)
125403  
 การควบคุมเชิงเลขในกระบวนการผลิต
3 (3-0-6)
124402 INDUSTRIAL ELECTRONICS
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

 3 เลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727