โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีปกติ
 หลักสูตร : วิศวกรรมอุตสาหการ
 สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 วิชาศึกษาทั่วไป 4 กลุ่มวิชา    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
411101 THAI POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-0)
411104 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
411102 INTRODUCTION TO LAWS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
411108 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
412101 GENERAL PHILOSOPHY
 ปรัชญาทั่วไป
3 (3-0-6)
412102 HUMAN AND SOCIETY
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
412103 HUMAN RELATIONS
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
412104 CIVILIZATION
 อารยธรรม
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
413103 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
413207 TECHNICAL ENGLISH FOR ENGINEER
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
413102 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
413104 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
414104 INTRODUCTION TO COMPUTER
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (2-3-6)
414106 MAN WITH SCIENCE AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3 กลุ่ม    108 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111101 ENGINEERING MATHEMATICS I
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
111106 PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-2)
111108 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-2)
111209 ENGINEERING MATHEMATICS III
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3 (3-0-6)
111107 GENERAL CHEMISTRY
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
111105 PHYSICS II
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
111102 ENGINEERING MATHEMATICS II
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
111103 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
111104 PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-2)

 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112101 ENGINEERING PROFESSION
 วิชาชีพวิศวกรรม
1 (1-0-2)
132201 ENGINEERING MECHANICS
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
142303 MECHANIC OF MATERIALS
 กลศาสตร์วัสดุ
3 (3-0-6)
142302 MANUFACTURING PROCESS I
 กระบวนการผลิต 1
3 (3-0-6)
132403 THERMODYNAMICS
 อุณหพลศาสตร์
3 (3-0-6)
122302 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-2)
122301 ELECTRICAL ENGINEERING
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
142201 ENGINEERING MATERIALS
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
132202 ENGINEERING DRAWING
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-6)
112307 INDUSTRIAL INTERNSHIP
 การฝึกงานอุตสาหกรรม
0 (0-35-0)
112102 WORKSHOP PRACTICE
 การฝึกฝีมือช่างอุตสาหกรรม
1 (0-3-2)
112204 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
112305 COMPUTER PROGRAMMING
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-6)
112306 INDUSTRIAL STUDY
 การศึกษาอุตสาหกรรม
1 (0-3-2)
112203 PROBABILITY AND STATISTICS
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3 (0-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์    41 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
143201 ENGINEERING TOOLS
 เครื่องมือวิศวกรรม
3 (2-3-6)
146301 ENGINEERING ECONOMY
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
148405 INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT II
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
2 (0-6-4)
148404 INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT I
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1 (0-3-2)
148403 INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (0-3-2)
148402 INDUSTRIAL PLANT DESIGN
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
148301 MAINTENANCE ENGINEERING
 วิศวกรรมซ่อมบำรุง
3 (3-0-6)
147402 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
147301 OPERATIONS RESEARCH I
 การวิจัยดำเนินการ 1
3 (3-0-6)
146302 COST ESTIMATION AND BUDGETING
 การประมาณต้นทุนและงบประมาณ
3 (3-0-6)
145402 QUALITY ASSURANCE
 การประกันคุณภาพ
3 (3-0-6)
143302 ENGINEERING METALLURGY
 โลหะวิทยาวิศวกรรม
3 (3-0-6)
144201 INDUSTRIAL WORK STUDY
 การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
144302 SAFETY ENGINEERING
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
145301 QUALITY CONTROL
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
143403 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-2)

 2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
143406 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS
 ระบบอัตโนมัติและการควบคุม
3 (3-0-0)
147407 SIMULATION
 การจำลองสถานการณ์
3 (3-0-6)
147406 PROJECT MANAGEMENT
 การจัดการโครงการ
3 (3-0-6)
147405 PROJECT FEASIBILITY STUDY
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3 (3-0-6)
147404 MATERIAL MANAGEMENT
 การจัดการวัสดุ
3 (3-0-6)
145406 EXPERIMENTAL DESIGN FOR ENGINEERS
 การออกแบบทดลองสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
145405 SEMINAR IN QUALITY
 สัมมนาคุณภาพ
3 (3-0-6)
145404 RELIABILITY ENGINEERING
 วิศวกรรมความเชื่อถือได้
3 (3-0-6)
145403 QUALITY ENGINEERING
 วิศวกรรมคุณภาพ
3 (3-0-6)
144407 ENERGY MANAGEMENT
 การจัดการพลังงาน
3 (3-0-6)
148411 SPECIAL PROBLEMS IN INDUSTRIAL ENGINEERING
 ปัญหาพิเศษในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0-6)
148410 SPECIAL TOPICS IN INDUSTRIAL ENGINEERING
 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0-6)
148409 SPECIAL TOPIC IN SYSTEM ENGINEERING
 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมระบบ
3 (3-0-6)
148408 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
148407 SYSTEMS ENGINEERING
 วิศวกรรมระบบ
3 (3-0-6)
148406 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
147412 LOGISTICS SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT
 การออกแบบและจัดการระบบการส่งกำลังบำรุง
3 (3-0-6)
147411 INVENTORY CONTROL
 การควบคุมสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
147410 SHOP FLOOR CONTROL
 การควบคุมการผลิตระดับโรงงาน
3 (3-0-6)
147409 PRODUCTIVITY MEASUREMENT AND MANAGEMENT
 การวัดและการบริหารผลิตภาพ
3 (3-0-6)
147408 OPERATIONS RESEARCH II
 การวิจัยการดำเนินการ 2
3 (3-0-6)
144406 INDUSTRIAL POLLUTION
 มลพิษทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
144405 ERGONOMICS
 การยศาสตร์
3 (3-0-6)
144404 VALUE ENGINEERING
 วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
144403 INDUSTRIAL AND LABOUR LAWS
 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3 (3-0-6)
143413 FAILURE ANALYSIS
 การวิเคราะห์ความเสียหาย
3 (3-0-6)
143412 HEAT TREATMENT OF METAL
 การอบชุบโลหะ
3 (3-0-6)
143411 CAD/CAM FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0-6)
143410 MANUFACTURING PROCESS II
 กระบวนการผลิต 2
3 (3-0-6)
147403 USE OF COMPUTER IN BUSINESS AND INDUSTRY
 การใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (2-3-6)
143404 TOOL ENGINEERING
 วิศวกรรมเครื่องมือ
3 (3-0-6)
143405 COMPUTER AIDED DESIGN
 การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3 (2-3-6)
143408 INDUSTRIAL AUTOMATION
 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143407 INDUSTRIAL INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT
 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143409 PROGRAMMABLE CONTROL IN INDUSTRIAL WORKS
 การควบคุมแบบโปรแกรมได้ในงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-6)

 3 เลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727