โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีปกติ
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า
 สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า 2565

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    12 หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    15 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาพื้นทางวิศวกรรม    12 หน่วยกิต
 2.3 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม    60 หน่วยกิต
 2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม    9 หน่วยกิต
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727