โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง
 หลักสูตร : วิศวกรรมอุตสาหการ
 สาขาวิชา : -

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มี2 กลุ่ม
 1.3 กลุ่มวิชาภาษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
413207 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
413210 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-0)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111112 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-0)
111116 GENERAL CHEMISTRY
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-0)
111127 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-0)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้านมี 3 กลุ่ม
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม    35 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111101 ENGINEERING PROFESSION
 วิชาชีพวิศวกรรม
2 (2-0-0)
111104 ENGINEERING MATERIALS
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-0)
111113 PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
111114 PHYSICS II
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-0)
111115 PHYSICS LABORATORY II
 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)
121202 ENGINEERING MECHANICS I
 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-0)
121203 ENGINEERING MECHANICS II
 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-0)
111128 CALCULUS II
 แคลคูลัส2
3 (3-0-0)
111130 ENGINEERING DRAWING
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (3-0-0)
111317 CALCULUS III
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-0)
111406 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
114103 COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-)
111117 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-1-0)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    58 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102201 MECHANICAL ENGINEERING LAB
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-6)
102207 MECHANIC OF MATERIALS
 กลศาสตร์วัสดุ
3 (3-0-0)
111121 ELECTRICAL ENGINEERING I
 วิศวกรรมไฟฟ้า1
3 (3-0-0)
111122 ELECTRICAL ENGINEERING LAB I
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (0-3-0)
121304 FLUID MECHANICS
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-0)
121305 THERMODYNAMICS
 อุณหพลศาสตร์
3 (3-0-0)
142114 ENGINEERING TOOLS
 เครื่องมือวิศวกรรม
1 (3-0-0)
142115 ENGINEERING TOOLS LABORATORY
 ปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรรม
1 (0-3-0)
142301 WORK METHOD & MEASUREMENT
 การศึกษาวิธีการและการวัดการทำงาน
3 (3-0-0)
142302 INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (0-3-0)
142303 OPERATIONS RESEARCH
 การวิจัยการดำเนินงาน
3 (3-0-0)
142405 PRODUCTION PLANNING & CONTROL
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
142406 COST ESTIMATION & BUDGET
 การประมาณต้นทุนและงบประมาณ
3 (3-0-0)
142408 QUALITY CONTROL
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-)
142412 SAFETY ENGINEERING
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-0)
143202 MANUFACTURING PROCESS
 กระบวนการผลิต
3 (3-0-0)
143403 INDUSTRIAL PLANT DESIGN
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143407 MAINTENANCE ENGINEERING
 วิศวกรรมซ่อมบำรุง
3 (3-0-0)
149421 INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT I
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1 (0-3-0)
149422 INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT II
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
3 (0-9-0)
111123 ELECTRICAL ENGINEERING II
 วิศวกรรมไฟฟ้า 2
3 (3-0-0)
111124 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY II
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2
1 (0-3-0)
111305 ENGINEERING ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
111318 DIFFERENTIAL EQUATIONS
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-0)

 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
022302 ENGINEERING STATISTICS
 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-0)
142409 MATERIAL MANAGEMENT
 การจัดการวัสดุ
3 (3-0-0)
142410 INDUSTRIAL & LABOUR LAW
 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3 (3-0-0)
143305 TOOL ENGINEERING
 วิศวกรรมเครื่องมือ
3 (3-0-0)
143309 COMPUTER AIDED DESIGN
 การออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ช่วย
3 (2-3-0)
143311 INTRO TO INDUS APPLICATIONS OF MICROPROCESSOR
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143312 MICROPROCESSOR LAB
 ปฏิบัติไมโครโปรเซสเซอร์
1 (0-3-0)
143406 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS
 ระบบอัตโนมัติและการควบคุม
3 (3-0-0)
143408 INDUSTRIAL INSTRUMENTATION & MEASUREMENT
 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143409 INDUSTRIAL AUTOMATION
 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143410 INDUSTRIAL AUTOMATION LAB
 ปฏิบัติการอัตโนมัติอุตสาหกรรม
1 (0-3-0)
143412 PROGRAMABLE CONTROL IN INDUS
 การควบคุมแบบโปรแกรมได้ในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143413 PROGRAMABLE CONTROL LAB
 ปฏิบัติการควบคุมแบบโปรแรมได้ในงานอุตสาหกรรม
1 (0-3-0)
143504 INDUS PLANT OPERATIONS
 การปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
144402 PROJECT FEASIBILITY STUDY
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3 (3-0-0)
144404 USE OF COMPUTER IN BUSINESS & INDUSTRY
 การใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (2-3-6)
144405 MANAG INFORMATION SYS
 ระบบสารสนเทศการจัดการ
3 (3-0-0)
144406 PROJECT MGT
 การจัดการโครงการ
3 (3-0-0)
144407 WAGE AND SALARY ADMIN
 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
3 (3-0-0)
144408 SYSTEM ENGINEERING
 วิศวกรรมระบบ
3 (3-0-0)
144410 SIMULATION IN BUS & INDUS SYS
 การจำลองสถานการณ์ระบบธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
144411 QUALITY ASSURANCE
 การประกันคุณภาพ
3 (3-0-0)
144412 ENVIRONMENTAL SYS MANAGE
 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
144413 VALUE ENGINEERING
 วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-0)
144414 ERGONOMICS
 การยศาสตร์
3 (3-0-0)
144415 OPERATIONS RESEARCH II
 การวิจัยการดำเนินงาน2
3 (3-0-0)
144416 TOTAL QUALITY MANAGEMENT
 การจัดการคุณภาพรวม
3 (3-0-0)
144418 RELIABILITY
 ความเชื่อถือได้
3 (3-0-0)
144419 SIMANAR IN QUALITY
 สัมมนาคุณภาพ
3 (3-0-0)
144420 EXPERIMENTAL DESIGN FOR ENGINEERS
 การออกแบบทดลองสำหรับวิศวกร
3 (3-0-0)
149401 SPECIAL TOPICS IN INDUS ENG
 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0-0)
149402 SPECIAL PROBLEMS IN INDUSTRIAL ENGINEERING
 ปัญหาพิเศษในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (0-9-0)
114405 COMPUTERIZED INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727