โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า
 สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 วิชาศึกษาทั่วไป 4 กลุ่มวิชา    15 หน่วยกิต
 1.3 กลุ่มวิชาภาษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
413207 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
413210 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-0)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111112 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-0)
111116 GENERAL CHEMISTRY
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-0)
111127 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-0)

 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3 กลุ่ม    108 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม    35 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111101 ENGINEERING PROFESSION
 วิชาชีพวิศวกรรม
2 (2-0-0)
111104 ENGINEERING MATERIALS
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-0)
111113 PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
111114 PHYSICS II
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-0)
111115 PHYSICS LABORATORY II
 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)
111117 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
121202 ENGINEERING MECHANICS I
 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-0)
121203 ENGINEERING MECHANICS II
 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-0)
111128 CALCULUS II
 แคลคูลัส2
3 (3-0-0)
111130 ENGINEERING DRAWING
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (3-0-0)
111317 CALCULUS III
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-0)
111406 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
114103 COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    52 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
119421 ELECTRICAL ENGINEERING PROJECT I
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (0-3-2)
121306 THERMOFLUIDS
 เทอร์โมฟลูอิดส์
3 (3-0-6)
111209 ELEECTICAL ENGINEERING MATHEMATICS I
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
111210 ELECTYICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
112203 ELECTRICAL CIRCUIT ANALYSIS
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
112204 ELECTRICAL ENGINEERING LAB
 ปฎิบัติการวงจรไฟฟ้า
1 (0-3-2)
112301 ELECTRICAL INSTRUMENTATION & MEASUREMENT
 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)
112305 ELECTROMAGNETICS FIELDS
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
113202 ENGINEERING ELECTRONICS II
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2
3 (3-0-0)
113207 ELECTRONIC ENG LAB
 ปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1 (0-3-2)
114202 DIGITAL & LOGIC CIRCUIT
 วงจรดิจิตอลและลอจิก
3 (3-0-0)
114303 MICROPROCESSOR
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-3-6)
115301 CONTROL SYSTEMS
 ระบบควบคุม
3 (3-0-0)
116301 MECHANICAL MACHINES 1
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
116302 ELECTRICAL MACHINES II
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
116304 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
 ปฎิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1 (0-3-2)
117301 PRINCIPLE OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3 (3-0-0)

 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 2 แขนง    21 หน่วยกิต
 2.3.1 เฉพาะเลือก    15 หน่วยกิต
 2.3.1.1 แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
116405 ELEC SYSTEM DESIGN
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-0)
116406 ELECTRICAL POWER PLANT & SUBSTATION
 โรงต้นกำลังและสถานีย่อย
3 (3-0-0)
116407 ELECTRICAL POWER SYSTEMS
 ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
116501 ELEC POWER SYS ANALYSIS
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
116408 PROTECTION & RELAY
 การป้องกันและรีเลย์
3 (3-0-0)

 2.3.1.2 แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
117403 COMM NETWORK AND LINE
 วงจรสื่อสารและสายส่ง
3 (3-0-0)
117409 DIGITAL COMM
 ระบบสื่อสารแบบดิจิตอล
3 (3-0-0)
117405 MICROWAVE ENGINEERING
 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3 (3-0-0)
117404 ANTENNA ENGINEERING
 วิศวกรรมสายอากาศ
3 (3-0-0)
117414 DATA COMMUNICATION & NETWORK
 การสื่อสารและเครือข่ายข้อมูล
3 (3-0-0)

 2.3.1.3 แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการวัดคุม    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113407 DIGITAL ELECTRONICS
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
115404 PROCESS INSTRUMENTATION
 อุปกรณ์วัดคุมกระบวนการ
3 (3-0-0)
113408 POWER ELECTRONICS CONTROL SYSTEM
 การควบคุมไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-0)
115403 DIGITAL CONTROL SYSTEM
 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
3 (3-0-0)

 2.3.1.4 แขนงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114404 MICROCOMPUTER SYSTEMS
 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
114408 SYSTEM PROG
 การเขียนโปรแกรมระบบ
3 (3-0-0)
114508 COMPUTER OPERATING SYSTEM
 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
114304 DATA STRUCTURE
 โครงสร้างข้อมูล
3 (0-0-0)
114409 COMP ARCHITECTURE & NETWORKS
 สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)

 2.3.2 แขนงเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
117410 TELEVISION ENGINEERING
 วิศวกรรมโทรทัศน์
3 (3-0-0)
117415 RADIO ENGINEERING AND RADIO-WAVE PROPAGATION
 วิศวกรรมวิทยุและการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
3 (3-0-0)
119403 SPECIAL TOPICS IN ELEC ENG
 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-0)
119404 SPECIAL PROBLEMS IN ELECTRICAL ENGINEERING
 ปัญหาพิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-0)
144404 USE OF COMPUTER IN BUSINESS & INDUSTRY
 การใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (2-3-6)
144410 SIMULATION IN BUS & INDUS SYS
 การจำลองสถานการณ์ระบบธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
111305 ENGINEERING ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
113403 SEMICONDUCTOR DEVICE
 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
3 (3-0-0)
113404 POWER ELECTRONICS
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-6)
113406 INDUSTRIAL ELECTRONICS
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
113407 DIGITAL ELECTRONICS
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
113408 POWER ELECTRONICS CONTROL SYSTEM
 การควบคุมไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-0)
114405 COMPUTERIZED INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
114406 DIGITAL CIRCUITS & LOGIC DESIGN
 การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก
3 (3-0-0)
114407 COMP IN MANUFACTURING PROC
 คอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิต
3 (3-0-0)
114410 SYSTEM ANALYSIS & DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-0)
114411 DISCRETE STRUCTURE & COMPUTATION
 โครงสร้างไม่ต่อเนื่องและการคำนวณ
3 (3-0-0)
114509 HIGH LEVEL PROGRAMMING LANGUAGES
 ภาษาโปรแกรมระดับสูง
3 (3-0-0)
114510 DATA BASE SYSTEM
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-0)
115402 DIGITAL SIGNAL PROCESSING
 การประมวลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-0)
115403 DIGITAL CONTROL SYSTEM
 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
3 (3-0-0)
115404 PROCESS INSTRUMENTATION
 อุปกรณ์วัดคุมกระบวนการ
3 (3-0-0)
115506 NUM CONT IN MANU PROCESS
 การควบคุมเชิงเลขในกระบวนการผลิต
3 (3-0-0)
116401 ELECTRICAL MACHINES III
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3
3 (3-0-0)
116403 ELECTRIC DRIVES
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (3-0-0)
116409 HIGH VOLTAGE ENGINEERING
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-0)
116410 ILLUMINATION ENGINEERING
 วิศวกรรมการส่องสว่าง
3 (3-0-0)
116511 ELEC POWER ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
117406 SATELLITE COMM SYS
 ระบบสื่อสารดาวเทียม
3 (3-0-0)
117408 OPTICAL FIBRE COMM
 การสื่อสารด้วยใยแสง
3 (3-0-0)
117411 TELEPHONE ENGINEERING
 วิศวกรรมโทรศัพท์
3 (3-0-0)
117412 COMMUNICATION ELECTRONICS
 อิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสาร
3 (3-0-0)
117413 COMMUNICATION SYSTEMS DESIGN
 การออกแบบระบบสื่อสาร
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727