โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    10 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
413114 UNIVERSITY ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 2
3 (3-0-6)
413210 ENGLISH FOR ENGINEERS
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
110107 GENERAL CHEMISTRY
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
110108 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-2)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม    37 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111311 STATISTIC & PROBABILITY
 สถิติและความน่าจะเป็น
3 (3-0-6)
110101 ENGINEERING MATHEMATICS I
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม1
3 (3-0-6)
110102 ENGINEERING MATHEMATICS II
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
110103 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
110104 PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-2)
110105 PHYSICS II
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
110106 PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-2)
110201 ENGINEERING MATHEMATICS III
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3 (3-0-6)
111101 ENGINEERING PROFESSION
 วิชาชีพวิศวกรรม
2 (2-0-4)
111104 ENGINEERING MATERIALS
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
111132 ENGINEERING DRAWING
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-6)
111406 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
114103 COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-6)
121204 ENGINEERING MECHANICS
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111209 ELEECTICAL ENGINEERING MATHEMAMTICS I
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
111210 ELECTYICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
112202 ELECTRICAL CIRCUITS
 วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
112203 ELECTRICAL CIRCUIT ANALYSIS
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
112204 ELECTRICAL ENGINEERING LAB
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1 (0-3-2)
112301 ELECTRICAL INSTRUMENTATION & MEASUREMENT
 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)
112305 ELECTROMAGNETICS FIELDS
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
113207 ELECTRONIC ENG LAB
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1 (0-3-2)
114303 MICROPROCESSOR
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-3-6)
115301 CONTROL SYSTEMS
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
116301 ELECTRICAL MACHINES I
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
116302 ELECTRICAL MACHINES II
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
116304 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1 (0-3-2)
117301 PRINCIPLE OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3 (3-0-6)
119421 ELECTRICAL ENGINEERING PROJECT I
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (0-3-2)
119422 ELECTRICAL ENG PROJECT II
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2 (0-6-4)
121306 THERMOFLUIDS
 เทอร์โมฟลูอิดส์
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    21 หน่วยกิต
 2.3.1 วิชาแขนงบังคับ    15 หน่วยกิต
 2.3.1.1 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
116405 ELEC SYSTEM DESIGN
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
116406  POWER PLANT & SUBSTATION
 โรงต้นกำลังและสถานีย่อย
3 (3-0-6)
116407 ELECTRICAL POWER SYSTEM
 ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
116501 ELECTRICAL POWER SYSTEMS ANALYSIS
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
116408 PROTECTION AND RELAY
 การป้องกันและรีเลย์
3 (3-0-6)

 2.3.1.2 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
117403 COMM NETWORK AND LINE
 วงจรสื่อสารและสายส่ง
3 (3-0-6)
117409 DIGITAL COMMUNICATION
 ระบบสื่อสารแบบดิจิตอล
3 (3-0-6)
117405 MICROWAVE ENGINEERING
 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3 (3-0-6)
117404 ANTENNA ENGINEERING
 วิศวกรรมสายอากาศ
3 (3-0-6)
117414 DATA COMMUNICATION & NETWORK
 การสื่อสารและเครือข่ายข้อมูล
3 (3-0-6)

 2.3.1.3 แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการวัดคุม    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113404 POWER ELECTRONICE
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-6)
143412 PROGRAMABLE CONTROL IN INDUSTRIAL WORKS
 การควบคุมแบบโปรแกรมได้ในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
115403 DIGITAL CONTROL SYSTEM
 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
3 (3-0-6)
115404 PROCESS INSTRUMENTATION
 อุปกรณ์วัดคุมกระบวนการ
3 (3-0-6)
113408 POWER ELECTRONICS CONTROL SYSTEM
 การควบคุมไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-6)

 2.3.1.4 แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114304 DATA STRUCTURE
 โครงสร้างข้อมูล
3 (3-0-6)
114408 SYSTEMS PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมระบบ
3 (3-0-6)
114508 COMPUTER OPERATING SYSTEM
 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
114409 COMP ARCHITECTURE & NETWORKS
 สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
114404 MICROCOMPUTER SYSTEMS
 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์
3 (2-3-6)

 2.3.2 วิชาเฉพาะแขนงเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
115404 PROCESS INSTRUMENTATION
 อุปกรณ์วัดคุมกระบวนการ
3 (3-0-6)
111305 ENGINEERING ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
113403 SEMICONDUCTOR DEVICE
 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
3 (3-0-6)
113406 INDUSTRIAL ELECTRONICS
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
114405 COMPUTERIZED INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนทศคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
114406 DIGITAL AND LOGIC CIRCUIT DESIGN
 การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก
3 (3-0-6)
114407 COMPUTER IN MANUFACTURING PROCESS
 คอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิต
3 (3-0-6)
114410 SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
114411 DISCRETE STRUCTURE & COMPUTATION
 โครงสร้างไม่ต่อเนื่องและการคำนวณ
3 (3-0-6)
114509 HIGH LEVEL PROGRAMMING LANGUAGES
 การโปรแกรมภาษาระดับสูง
3 (3-0-6)
114510 DATA BASE SYSTEMS
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
115402 DIGITAL SIGNAL PROCESSING
 การประมวลสัญญานดิจิตอล
3 (3-0-6)
115506 NUMERICAL CONTROL IN MANUFACTURING PROCESS
 การควบคุมเชิงเลขในกระบวนการผลิต
3 (3-0-6)
116401 ELECTRICAL MACHINES III
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3
3 (3-0-6)
116409 HIGH VOLTAGE ENGINEERING
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-6)
116410 ILLUMINATION ENGINEERING
 วิศวกรรมการส่องสว่าง
3 (3-0-6)
116511 ELECTRICAL POWER ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
117406 SATELLITE COMMUNICATION SYSTEMS
 ระบบสื่อสารดาวเทียม
3 (3-0-6)
117408 OPTICAL FIBER COMMUNICATION
 การสื่อสารด้วยใยแสง
3 (3-0-6)
117410 TELEVISION ENGINEERING
 วิศวกรรมโทรทัศน์
3 (3-0-6)
117411 TELEPHONE ENGINEERING
 วิศวกรรมโทรศัพท์
3 (3-0-6)
117412 ELECTRONICS COMMUNICATIONS
 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
117413 COMMUNICATION SYSTEMS DESIGN
 การออกแบบระบบสื่อสาร
3 (3-0-6)
144404 USE OF COMPUTER IN BUSINESS & INDUSTRY
 การใช้คอมพิวเตอร์ทางธรุกิจและอุตสาหกรรม
3 (2-3-6)
117415 RADIO WAVE PROPAGATION
 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
3 (3-0-6)
119403 SPECIAL TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING
 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
119404 SPECIAL PROBLEMS IN ELECTRICAL ENGINEERING
 ปัญหาพิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3--6)
144410 SIMULATION IN BUSINESS & INDUSTRY SYSTEMS
 การจำลองสถานการณ์ระบบธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
113407 DIGITAL ELECTRONICS
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727