หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีปกติ   
  หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า   
  วิศวกรรมไฟฟ้า1464 2.00
  วิศวกรรมไฟฟ้า 25601434 2.00
  วิศวกรรมไฟฟ้า1464 2.00
  วิศวกรรมไฟฟ้า1454 2.00
  วิศวกรรมไฟฟ้า 25651324 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมอุตสาหการ   
  วิศวกรรมอุตสาหการ1464 2.00
  วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 4 ปี1464 2.00
  วิศวกรรมอุตสาหการ1444 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง   
  หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า   
  ไฟฟ้า (ใช้ 49-51)1234 2.00
  ไฟฟ้า (เริ่ม 52)1143 2.00
  วิศวกรรมไฟฟ้า1233 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า   
  1133 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมอุตสาหการ   
  -1233 2.00
  1133 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727